T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Manisa Turgutlu İlçe Halk Kütüphanesi

Kolağası-zade Hüseyin Ağa Kütüphanesi dosyaları

 

Paşa Camii  ve Kütüphane.jpg

1923 yılında çekildiği tahmin edilen bu fotoğrafta Paşa Cami'sinin sadece minaresi kalmış. Arkada görünen küçük bina Kolağası-zade Hüseyin Ağa Kütüphanesi binasıdır.

Kütüphane, yazının bulunması ve kayıtlı bilginin oluşmaya başlamasıyla birlikte tarihsel ve toplumsal bir gereksinme sonucu ortaya çıkan, temel işlevi üretilen bilgiyi kayıt altına alıp düzenleyerek erişilebilir duruma getiren bir kurumdur. Kütüphane kurumuna varlık kazandıran ve gelişme nedeni olan bu işlev, kültür ile kültür politikası arasındaki ilişkileri de biçimlendirmektedir. Bilgiyi toplumsallaştıran bir kurum olarak kütüphane, toplumda duyuş, düşünüş ve değer birliğini oluşturan tüm düşünsel, sanatsal, bilimsel ve teknik ürünlerin üretilmesinde zorunlu olarak gereksinme duyulan bilgiyi sağlayarak, kültürün geliştirilmesi, saklanması ve aktarılması sürecinde yaşamsal bir rol oynamaktadır. 

Ülkemizin 900 yıllık bir kütüphane geleneği vardır. İlk kütüphaneler, Anadolu’da ilk Beylikler ve Anadolu Selçukluları döneminde kurulmuş, Osmanlılar tarafından geliştirilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde kütüphaneler camii, medrese ve vakıfların birer parçası olarak meydana gelmiştir. Vakıfların bağışlar yoluyla kurduğu bağımsız kütüphaneler daha sonraki dönemlerde görülmeye başlanmıştır. Bu anlamdaki ilk kütüphane Köprülü Fazıl Ahmet Paşa tarafından İstanbul’da 1678’de kurulan Köprülü Kütüphanesi’dir. İmparatorluk geliştikçe kütüphaneler sadece İstanbul’da değil, Anadolu’nun diğer şehirlerinde de kurulmaya başlamıştır. Devlet yetkilileri veya dini liderler tarafından vakıflar aracılığıyla kurulan bu kütüphanelerden bazıları halen koleksiyonlarıyla birlikte varlıklarını sürdürmektedirler. 1884’de Kütüphane-i Osmaniye olarak kurulan ve halen Beyazıt Devlet Kütüphanesi olarak hizmet vermekte olan kütüphane, Osmanlı döneminde devlet eliyle kurulan ilk kütüphane olup T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak hizmet vermektedir.

Bu bilgileri Bakanlığımızın http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-main.pl?deger=1 sitesinden öğreniyoruz.

Kolağası-zade Hüseyin Efendi Kütüphanesi devlet eliyle 1884’de Kütüphane-i Osmaniye olarak kurulan ilk kütüphaneden yaklaşık 40 yıl önce kurulmuş bir vakfiyedir.