T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Manisa Turgutlu İlçe Halk Kütüphanesi

“Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanması"

DUYURU

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu2nun 12’nci maddesi uyarınca hazırlanan ve 27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” çerçevesinde  “Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Komisyonu” nun 29.03.2018 tarih ve 1 sayılı kararı gereğince Bakanlığımız 2019 Yılı yardımlarına ilişkin İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yapılacak son başvuru tarihleri, proje yardımları için 01.10.2018, uygulama yardımları için ise 28.12.2018 olarak kararlaştırılmıştır.

Anılan yönetmeliğin 7. Maddesine göre Proje ve Uygulama yardımı talebinde bulunacak  taşınmaz sahiplerinin; aşağıda belirtilen  “Proje yardımı İçin İstenecek Belgeler” ile “ Uygulama Yardımı İçin İstenecek Belgeler”i  tamamlayarak belirtilen son başvuru tarihlerine kadar Manisa İl KültürTurizm Müdürlüğü’ne başvurmaları ilanen duyurulur.

Proje Yardımları İçin İstenecek Belgeler:

1-Yardım başvuru dilekçesi

2-T.C kimlik numarası beyanı

3-Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,

4-Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekaletname ve/veya veraset ilamı,

5-Taşınmaza ilişkin tescil kararı,

6-Başvuru tarihi itibariyle son üç ay içinde alınmış mülkiyet belgesi

7-Taşınmazın kadostral durumunu gösteren belge,

8-Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine, yapı alanına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar tarafından hazırlanan rapor,

9-Dijital ortamda yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren net çelikmiş fotoğraf albümü,

10-Projeyi hazırlayacak mimarın uygulama aşamasında denetim işlemlerini gerçekleştireceğine dair mimar tarafından imzalı taahhütname ile 12 nci maddenin birinci fıkrasının  (ğ) bendine göre prensip kararı alınması durumunda istenilecek belgeler talep edilir.

Uygulama Yardımları İçin İstenecek Belgeler:

1-Yardım başvuru dilekçesi

2-T.C kimlik numarası beyanı

3-Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,

4-Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekaletname ve/veya veraset ilamı,

5-Taşınmaza ilişkin tescil kararı,

6-Uygulamaya başlanabilmesi için gerekli tüm çizim, proje, bilgi ve belgelerin uygun olduğuna ilişkin Koruma Bölge Kurulu kararı ve onaylı projeler,

7-Başvuru itibariyle son üç ay içersinde alınmış mülkiyet belgesi,

8-Taşınmazın kadostral durumunu gösteren belge,

9- -Uygulamanın kapsamına, işin bitirilme süresine, yapı alanına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar ve ilgili mühendislerce  hazırlanan rapor,

10- Dijital ortamda yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren net çelikmiş fotoğraf albümü,

11-Uygulamayı gerçekleştirecek sorumlularla ilgili 12 nci maddenin birinci fıkrasının  (ğ) bendine göre prensip kararı alınması durumunda istenilecek belgeler talep edilir.